วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างเกรดปรับพื้นที่ลานหนองบงและลงลูกรังรอบหนองบง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเด็กหน่อคำ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเหลือง หมายเลขทะเบียน FK 457 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการสร้างโรงอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง