วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ส่วนกลางพร้อมล้ออัลลอย (กค 104 กาฬสินธุ์) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารFUJI XEROX ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๗ ๕๖ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อประตูน้ำใต้ดิน กปภ ธรรมดา ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อประตูน้ำใต้ดิน กปภ ขนาด 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมอาคารงานป้องกันฯเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
17  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อลำโพงล้อลากมีแบตเตอรี่ในตัว พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุก (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๑๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง