วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สวิตช์ออโต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลเส้นบ่อขยะ บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อกายอุปกรณ์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง