วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ / ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ ในระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
แบล็คโฮโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ
22  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภฺิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง