วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ขออนุมัติจ้างเครื่องเสียง เวที พร้อมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
10  เม.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างทำอาหารว่าง โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างทำข้าวกล่อง โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างจัดสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อขอนุมัติซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาภัตตาการ เช้า-เพล สามเณรภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างอนุมัติจ้างจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง