วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุก (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-8515 กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรายระบายน้ำพร้อยขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หน้าศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังดอนปู่ตา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเกรดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง