วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศหอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อรางระบายน้ำฝน พร้อมติดตั้ง ขนาด 70 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างติดตั้งรางน้ำฝน แบบสังกะสีด้านหน้าอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟ้ฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง