วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ - อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ขออนุมัติจัดซื้อบั้งไฟ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562
13  พ.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อปั๊มซัมเมอร์ส(ปั๊มบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบสายสะพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง