วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนยกร่องพูนดินพร้องลงลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างขออนุมัติซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2996 (สีส้ม) กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม - คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างอนุมัติโครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดและครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง