วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเกรดขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่มให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6659 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์