วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6659 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างอนุมัติค่าจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
อาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
25  ก.พ. 2562
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๑๕ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาพระธาตุพนมจำลองคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการแข่งขันกีฬาพระธาตุพนมจำลองคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง