วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับแจกเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างโครงการขุดหลุมฝังกลบขยะ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุก (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-8515 กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรายระบายน้ำพร้อยขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หน้าศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง