วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกิจการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ธงสีขาวสัญญาลักษณ์พร้อมก้านธงโครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดฯ
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันด้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ (สีส้ม) กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ โครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็กพบประชาชนร่วมกับอำเภอห้วยเม็กยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง