วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถมโหรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถปราสาทบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จุดบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (๘๒-๒๓๓๕ กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ขุดหลุมฝังบ่อขยะ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง