วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อสารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ถนน หมู่ที่ ๓ บ้านหน่อคำ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง