วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างติดตั้งรางน้ำฝน แบบสังกะสีด้านหน้าอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟ้ฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกิจการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง