วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างทำใบประกาศโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกถ่ายเอกสาร) ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านพนมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านพิทักษ์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาตอนปู่ตา+ปรับปรุงศาลปู่ตาพร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเชียนและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อค่าวัสดุฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง