วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบ (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ?0.30 เมตร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อสารส้ม - คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะกระจกรถยนต์ส่วนกลาง (กค 104 กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำข้าวกล่อง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง