วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล เเยกร้านพูนทรัพย์ - วัดป่าธรรมพิทักษ์ บ้านธาตุพนม หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ธ.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์
23  พ.ย. 2563
ขออนุมัติซ่อมแซมรถดั้มเปอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๕-๕๒-๐๐๐๑
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านพนมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหน่อคำหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาแสง สี ไฟสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างขอนุมัติจ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง) ตามโครงการประเพนีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง