วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งประดับรถนำขบวนแห่ธัญพืชแห่งความอุดมสมบูรณ์ ทต.คำเหมือดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่พืชพันธุ์แห่งความสมบูรณ์ อบต.กุดโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบ (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ?0.30 เมตร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อสารส้ม - คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง