วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างขออนุมัติซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2996 (สีส้ม) กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม - คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างอนุมัติโครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดและครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างอนุมัติจัดจ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างอนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๔ กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
อนุมัตินำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจสภาพและซ่อมแซม (กค 104 กาฬสินธุ์)