วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว
4  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อผ้าไตร ธูป เทียน บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2996 (สีส้ม) กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ(82-3445 กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง