วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างอนุมัติจัดจ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างอนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๔ กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
อนุมัตินำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจสภาพและซ่อมแซม (กค 104 กาฬสินธุ์)
11  มี.ค. 2562
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6659 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างอนุมัติค่าจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง