วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
จ้างอนุมัติจัดจ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างอนุมัติจ้างเหมาพ่นสารเคมี โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างโครงการ ต่อเติมปรับปรุง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้ออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างโครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ขออนุมัติจ้างเครื่องเสียง เวที พร้อมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
10  เม.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างทำอาหารว่าง โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างทำข้าวกล่อง โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างจัดสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง