วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อขิอนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณืซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อกายอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2996 กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 2402 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างทำป้ายวันแม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมบรรทุก (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๑๕ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง