วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2561
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ 20HP และตู้คอนโทรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อสารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง