วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อต้นไม้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ทำป้ายไวนิล
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักแห้งและน้ำหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ 20HP และตู้คอนโทรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง