วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่พืชพันธุ์แห่งความสมบูรณ์ ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 อบต.บึงนาเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน สำหรับกองอำนวยการประจำงาน ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่พืชพันธุ์แห่งความสมบูรณ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างอนุมัติจ้างเหมาตกต่งขบวนแห่พืชพันธุ์แห่งความสมบูรณ์ ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่พืชพันธุ์แห่งความสมบูรณ์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล ตามโครงการนมัสการพระธาตุพระจำจำลอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่พืชพันธุ์แห่งความสมบูรณ์ ให้กับเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างตกแต่งขบวนแห่ธัญพืช(ข้าวไทย)โครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมารางวัลขบวนแห่ข้าวไทย(ใบประกาศพร้อมกรอบ)ตามโตรงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ธัญพืช (ข้าวไทย) โครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 ทต.ห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-8515 กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง