วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ใน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมวัสดุ -อุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำ (82-3454 กส) และ รถดับเพลิง (82-3445 กส) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ โต๊ะ เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพักคสล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม ฝ่ายรำถวายองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง