วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะแบตเตอรีและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำ (82-3445กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะแบตเตอรี่รถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ (ทะเบียน 823454 กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 17 ? 20 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่องพร้อมกรองรถยนต์บรรทุกน้ำ (82-3454 กส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่องพร้อมกรองรถยนต์บรรทุกน้ำ (82-3445 กส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง