วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ(82-3445 กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อของรางวัลสำหรับแจกเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างโครงการขุดหลุมฝังกลบขยะ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง