วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อลำโพงล้อลากมีแบตเตอรี่ในตัว พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุก (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๑๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมารถตู้(ไป-กลับ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านกรศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (กค 104 กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างโครงการสร้างห้องสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง