วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
จ้างประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท และนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียงตาม โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์พร้อมซ่อมครัทช์ยกเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ
22  ต.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมารถแบล็คโฮ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์งานจราจรประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง