วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างค่่าวารสารทำวาระรายงานกิจการประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน (82-3445 กส.) พร้อมอุปรกรณ์ 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ (สีส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว/ดำ จำนวน 2 เครื่อง (ขนาดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว/ดำ จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดิื่ม โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเอกสารในการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง