วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2563
จ้างตกแต่งขบวนแห่ธัญพืช(ข้าวไทย)โครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมารางวัลขบวนแห่ข้าวไทย(ใบประกาศพร้อมกรอบ)ตามโตรงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ธัญพืช (ข้าวไทย) โครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 ทต.ห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-8515 กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งประดับรถนำขบวนแห่ธัญพืชแห่งความอุดมสมบูรณ์ ทต.คำเหมือดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่พืชพันธุ์แห่งความสมบูรณ์ อบต.กุดโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง