วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะแบตเตอรีและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำ (82-3445กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะแบตเตอรี่รถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ (ทะเบียน 823454 กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 17 ? 20 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่องพร้อมกรองรถยนต์บรรทุกน้ำ (82-3454 กส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่องพร้อมกรองรถยนต์บรรทุกน้ำ (82-3445 กส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง