วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่มให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6659 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
วัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง)
12  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง