วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู. เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างอนุมัติจัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อธงชาติและธงครองราชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้เอนกประสงค์) จำนวน ๑ คัน
22  พ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อประเภทวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง