วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อขอนุมัติซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาภัตตาการ เช้า-เพล สามเณรภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างอนุมัติจ้างจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนยกร่องพูนดินพร้องลงลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง