วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะแบตเตอรีและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำ (82-3445กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะแบตเตอรี่รถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ (ทะเบียน 823454 กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง