วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2996 กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 2402 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างทำป้ายวันแม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมบรรทุก (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๑๕ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อดินลูกรัง พร้อมปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อต้นไม้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างกำจัดวัชพืชหนองใหย่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง