วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
จัดซือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้เอนกประสงค์) จำนวน 1 คัน
17  พ.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงวัฒธรรมพื้นบ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX ครุภัณฑ์เลขที่ 417 56 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำข้างกล่อง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง(วันจุดบั้งไฟ) โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ - อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ขออนุมัติจัดซื้อบั้งไฟ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562
13  พ.ค. 2562
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง