วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
จ้างจัดจ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก (พ.ศ.2561-2565) เพื่อปรับแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู. เอส.ที. รสจืด ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างเกรดปรับพื้นที่ลานหนองบงและลงลูกรังรอบหนองบง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง