วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงสูบน้ำประปาดอนปู่ตา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บ้านหน่อคำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ