วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน (82-3445 กส.) พร้อมอุปรกรณ์ 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ (สีส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว/ดำ จำนวน 2 เครื่อง (ขนาดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว/ดำ จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดิื่ม โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเอกสารในการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(สีส้ม) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง