วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อแอสฟอลด์คอนกรีต (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อต้นไม้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ทำป้ายไวนิล
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักแห้งและน้ำหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง