วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ธงสีขาวสัญญาลักษณ์พร้อมก้านธงโครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดฯ
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันด้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ (สีส้ม) กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ โครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็กพบประชาชนร่วมกับอำเภอห้วยเม็กยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
17  ก.ย. 2561
วัสดุก่อสร้าง
14  ก.ย. 2561
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง