วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านพานสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 823454 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์โรงการพัมนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLCD ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง