วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อไฟสัญญาณ (แดง-น้ำเงิน) อุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำ (๘๒-๓๔๕๔ กส) และ รถดับเพลิง (๘๒-๓๔๔๕ กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 15 แรง ณ โรงสูบน้ำดิบหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างทำใบประกาศโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกถ่ายเอกสาร) ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านพนมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง