วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อกายอุปกรณ์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านพานสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง