วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ถนน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมลูกรังลงลูกรังถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองบง บ้านจันส่องหล้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.พร้องรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท และนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง