วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
วัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง)
12  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้ออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้ออนุมัตืจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างอนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ หมายเลข 001-50-002 เพื่อเปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ประจำรถยนต์ส่วน หมายเลขทะเบียน บพ 3969 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง