วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ โต๊ะ เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพักคสล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม ฝ่ายรำถวายองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟ/ส่องสว่างองค์พระธาตุ ตามโครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ธัญพืช ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 อบต.คำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อผ้าไตร ธูป เทียน บูชา ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องบวงสรวงบุญกุ้มข้าวใหญ่ ตามโครงการนมัสการพระะาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่พืชพันธุ์แห่งความสมบูรณ์ ตามโครงการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2563 อบต.บึงนาเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง