วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (ท้องภิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการจำหน่ายน้ำประปาเทศบาล ณ โรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณืกีฬาในการฝึกซ้อม ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน(ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อไฟสัญญาณ (แดง-น้ำเงิน) อุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำ (๘๒-๓๔๕๔ กส) และ รถดับเพลิง (๘๒-๓๔๔๕ กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 15 แรง ณ โรงสูบน้ำดิบหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง