วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติสั่งซื้อหนังสือเรียนให้ศูนย์เด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้เอนกประสงค์) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเกรดขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง