วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อต้นไม้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อหญ้าพร้อมดินปลูกหญ้า โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างค่าจัดทำวารสารรายงานกิจการประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างค่่าวารสารทำวาระรายงานกิจการประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน (82-3445 กส.) พร้อมอุปรกรณ์ 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ (สีส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง