วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ถนน หมู่ที่ ๓ บ้านหน่อคำ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง เปลี่ยนท่อน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมฝาปากบ่อพัก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑๑บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง