วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2561
ซื้อดินลูกรัง พร้อมปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อต้นไม้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างกำจัดวัชพืชหนองใหย่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อแอสฟอลด์คอนกรีต (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง