วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ2 ชั้น ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ส่วนกลางพร้อมล้ออัลลอย (กค 104 กาฬสินธุ์) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารFUJI XEROX ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๗ ๕๖ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อประตูน้ำใต้ดิน กปภ ธรรมดา ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อประตูน้ำใต้ดิน กปภ ขนาด 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมอาคารงานป้องกันฯเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
17  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง