วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธ์ไม้ในโครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็กพบประชาชนร่วมกับอำเภอห้วยเม็กยืิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างอนุมัติจ้างเหมารถแบล็คโฮตักวัชพืชและปรับเกลี่ยดินริมตลิ่งทั้ง2ฝั่ง โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติสั่งซื้อหนังสือเรียนให้ศูนย์เด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง