วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 823454 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์โรงการพัมนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLCD ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อไมรโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้คอนโทรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง