วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง เปลี่ยนท่อน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ บ้านพิทักษ์พัฒนา ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมฝาปากบ่อพัก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑๑บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถมโหรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถปราสาทบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จุดบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง