วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังดอนปู่ตา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเกรดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาหมู่ที่ ๑๕ พร้อมงาานถมดินปรับพื้นที่และเทคอนกรีตศาลาประชาคม หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมลูกรังถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง