วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างขออนุมัติจัดจ้างถ่ายรูปตลอดงานทุกกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างตกแต่งรถขบวนแห่ธัยพืช (ข้าวไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างจ้างประดับองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างตกแต่งรถขบวนแห่ธัญพืช (ข้าวไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว
4  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อผ้าไตร ธูป เทียน บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2996 (สีส้ม) กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง