วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเด็กหน่อคำ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเหลือง หมายเลขทะเบียน FK 457 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการสร้างโรงอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ2 ชั้น ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง