วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะกระจกรถยนต์ส่วนกลาง (กค 104 กส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำข้าวกล่อง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำไอศครีม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง