วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
ขออนุมัติจ้างเหมาเครื่งเสียงตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
29  ต.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ตามโครงการประพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำกระทงขนาด 1.50 เมตร ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
27  ต.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมลงลูกรังช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างจัดจ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก (พ.ศ.2561-2565) เพื่อปรับแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู. เอส.ที. รสจืด ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง