วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
17  ก.ย. 2561
วัสดุก่อสร้าง
14  ก.ย. 2561
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อขิอนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณืซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อกายอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง