วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู. เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี.ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อธง ตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศหอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อรางระบายน้ำฝน พร้อมติดตั้ง ขนาด 70 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง