วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองบง บ้านจันส่องหล้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.พร้องรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท และนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียงตาม โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์พร้อมซ่อมครัทช์ยกเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง