วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเหลือง หมายเลขทะเบียน FK ๔๕๗ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการจำหน่ายน้ำประปาเทศบาล ณ ดอนปู่ตา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สวิตช์ออโต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลเส้นบ่อขยะ บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง