วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
ซื้อไมรโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้คอนโทรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (ท้องภิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการจำหน่ายน้ำประปาเทศบาล ณ โรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณืกีฬาในการฝึกซ้อม ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน(ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง