เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

- ประชากร

จากการสำรวจเมื่อสิ้นเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็กมีประชากรทั้งสิ้น ๕,๘๒๕ คน แบ่งเป็นชาย ๒,๘๕๑  คน แบ่งเป็นหญิง  ๒,๙๗๔  คน

แยกจำนวนประชากรตามหมู่บ้าน (สำรวจเมื่อสิ้นเดือน เมษายน  ๒๕๕๖)

 

หมู่ที่

ชุมชน/หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๑๐

๑๑

๑๓

๑๔

๑๕

บ้านห้วยเม็ก

บ้านพานสุวรรณ

บ้านหน่อคำ

บ้านพิทักษ์พัฒนา

บ้านพนมทอง

บ้านจันทร์ส่องหล้า

บ้านห้วยเม็ก

บ้านห้วยเม็ก

บ้านรุ่งอรุณ

บ้านธาตุ

๓๔๘

๒๗๗

๔๑๖

๓๔๐

๒๕๓

๒๙๙

๒๑๘

๒๗๙

๒๑๘

๒๐๓

๓๗๕

๒๗๓

๔๕๙

๓๙๗

๒๒๙

๒๙๔

๒๑๐

๓๐๕

๒๔๗

๑๘๕

๗๒๓

๕๕๐

๘๗๕

๗๓๗

๔๘๒

๕๙๓

๔๒๘

๕๘๔

๔๖๕

๓๘๘

๑๗๓

๑๔๐

๓๗๔

๓๑๖

๑๒๔

๑๖๑

๙๒

๑๒๘

๑๔๒

๒๒๖

รวม

,๘๕๑

,๙๗๔

,๘๒๕

,๘๗๖