เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + ว่าที่ร้อยตรี นที  มูลสมบัติ
  ตำแหน่ง +  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ + admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นางภัทริกา  ต่างใจเย็น
  ตำแหน่ง +  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นางปัญจมาพร  คงสมมาตร
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นางเกษรา  สงคราม
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นายอัคราธร  ศรีสิงห์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th