เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. นางภัทริกา  ต่างใจเย็น        รองปลัดเทศบาล

2.นายอัคราธร ศรีสิงห์     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

2. นางเบ็ญจมาศ  เดชยศดี      เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

3. นางสาวปิยวรรณ  ภูขาว       เจ้าพนักงานธุรการ

4. นายอดิศักดิ์  สารสวัสดิ์        เจ้าหน้าที่ธุรการ

5. นางสาวอมรรัตน์  อาสนาทิพย์  พนักงานจ้างตามภารกิจ

6. นางสาวนุสรา  พลเสนา        พนักงานจ้างทั่วไป