เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  ว่าที่ร้อยตรี นที  มูลสมบัติ
 
  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
061-0199116
 
  
 
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก

 

 
นายนพดล  สาระฆัง

นางปัญจมาพร  คงสมมาตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
093-7362288

ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8439000


นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช นายอัคราธร  ศรีสิงห์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองช่าง
081-2634454
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
096-0301531