เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก

 สภาพทั่วไป

- ขนาดและที่ตั้ง

             ที่ตั้งเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑๐.๓๘ ตารางกิโลเมตร เดิมบ้านห้วยเม็กขึ้นอยู่กับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอห้วยเม็ก และได้ยกฐานะเป็นอำเภอห้วยเม็ก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมาทางราชการเห็นว่าท้องที่อำเภอห้วยเม็ก มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศยกฐานะท้องถิ่นบางส่วน ของตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก ซึ่งประกอบไปด้วย ๗ หมู่บ้าน ประกาศให้เป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๐ โดยให้ชื่อว่า สุขาภิบาลห้วยเม็กและต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลห้วยเม็ก เป็นเทศบาลตำบลห้วยเม็ก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยเทศบาลตำบลห้วยเม็กมีพื้นที่หรืออาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๙ (ยางตลาด-กระนวน) ฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๐ (ห้วยเม็ก - ท่าคันโท) บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ (ยางตลาด-กระนวน) ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๒๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นทางฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๑๐ และแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๙ แนวทางหลวง  หมายเลข ๒๑๑๐ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ๘๐๐ เมตร ติดพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่

ทิศใต้  จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านลำห้วยผึ้ง และถนนไปบ้านคำเหมือดแก้ว ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช. หมายเลข ๑๒๐๑๖ หน่อคำ หัวดง ไปทางทิศใต้ ระยะ ๒๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปบ้านคำเหมือดแก้ว บรรจบกับถนน รพช. หมายเลข ๑๒๐๑๖ หน่อคำ บ้านหัวดง ตามแนวถนน รพช. หมายเลข ๑๒๐๑๖ ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๕๐๐ เมตร  ติดเขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนไปบ้านห้วยม่วง ถนนไปบ้านกุดท่าลือลำห้วยใหญ่ และลำห้วยผึ้ง ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ๘๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ลำห้วยผึ้ง ตัดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ ๒๐๐ เมตร  ติดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนน รพช. หมายเลข ๑๒๐๑๖ หน่อคำ หัวดง และถนนไปบ้านหนองหว้า ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองหว้าจากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปวัดกลางห้วยเม็ก บรรจบกับถนนไปบ้านหนองหว้า ตามแนวถนนไปบ้านหนองหว้าไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ติดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

- ลักษณะภูมิประเทศ

           เทศบาลตำบลห้วยเม็ก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  ตั้งอยู่ทางตอนบนของเขื่อนลำปาว มีที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๕ ไร่  สามารถเก็บน้ำไว้เพื่อผลิตประปาหมู่บ้านได้ตลอดปี แต่สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรนั้น มีเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น  เมื่อหมดฤดูฝนก็ไม่สามารถที่จะทำการเกษตรใด ๆ ได้อีก เพราะน้ำฝนที่ตกลงยังพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จะไหลลงสู่เขื่อนลำปาวทั้งหมด ดินจะเป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถดูดซับน้ำได้ ถึงฤดูแล้งจะแล้งมาก และเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะหนาวมาก ไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

- การเมืองการปกครอง

  - การเมือง

            เทศบาลตำบลห้วยเม็ก  ได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง โดยเขตที่ ๑ ประกอบด้วย บ้านหน่อคำ ม.๓, บ้านธาตุ ม.๑๕, บ้านพนมทอง ม.๗, บ้านพิทักษ์ ม.๔ และคุ้มริมธารา ม.๑ และเขตที่ ๒ ประกอบด้วย บ้านห้วยเม็ก ม. ๑ (พื้นที่ส่วนที่เหลือ), บ้านห้วยเม็ก ม.๑๓, บ้านพานสุวรรณ ม.๒, บ้านจันทร์ส่องหล้า ม.๑๐, บ้านห้วยเม็ก ม.๑๑ และบ้านรุ่งอรุณ ม.๑๔ มีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ ๖ คน รวมเป็น ๑๒ คน

  - การปกครอง

                  เทศบาลตำบลห้วยเม็กมีรูปแบบการบริหารการปกครองรูปแบบนายกเทศมนตรี โดยนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็กเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งรองนายกจำนวน ๒ คน ที่ปรึกษา ๑ คน และเลขานุการอีก จำนวน ๑ คน เพื่อช่วยบริหารจัดการ  โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ทั้งหมด จำนวน  ๘๐  คน ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล จำนวน  ๓๖  คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  ๑๖  คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒๖ คน มีส่วนงานที่มีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ กอง คือ

๑.         สำนักปลัดเทศบาล                     

๒.         กองคลัง

๓.         กองช่าง

๔.         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.         กองการศึกษา