เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
กองการศึกษา

1. นางภัทริกา  ต่างใจเย็น               รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2. นางคริษฐ์วราอินทพันธุ์             นักสันทนาการชำนาญการ

3. นางสาวสายรุ้ง  ผลประสาท       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

4. นางสาวมัณฑนา  สีดาแก้ว           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5. นางสาวรัชณีย์  จันทะรส             พนักงานจ้างตามภารกิจ

6. นางกฤติมา  คันธา                     พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นางสาวนวลจันทร์  สิงหาราม    ครู คศ.2

2. นางอำพันธ์  โพธิ์สม    พนักงานตามภารกิจ


 


1. นางกชกร  ภูเด่นแก่ง    ครู คศ.2

2. นางดวงกมล สุนา ครู คศ.1

3. นางอริศรา  อุปภา   พนักงานตามภารกิจ

4. นางสาวสุกันยา  สิงห์ภักดี พนักงานตามภารกิจ

5. นางลภัสรดา  แก้วโสม     พนักงานจ้างตามภารกิจ