เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์
       นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก    
โทรศัพท์ 096-3287119


นายสรรเพชญ  ภูกิ่งเงิน
นายอุดมศิลป์  กุลาสา
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์  043-840055
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 084-7908430


 
นางธนาคร ธาตุรักษ์
นายวีระ  จันทะรส
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก
โทรศัพท์ 085-8543297
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 061-5277286
 

หัวหน้าส่วนราชการ


   
  ว่าที่ร้อยตรี นที  มูลสมบัติ
 
  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
061-0199116
 
 


 
  นายปรมะ สิทธิจินดา
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
083-3288823
 
 
นายนพดล  สาระฆัง

นางปัญจมาพร  คงสมมาตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง
093-7362288
089-8439000


นายรุ่งโรจน์ เครือสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

088-3037977

นางสาวญานิศา ช่างทองคำ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
087-8667024นายนพดล สาระฆัง
นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช นายปรมะ สิทธิจินดา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
093-7362288 081-2634454 0430840055